Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2009 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 19Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв байгуулах тухай” Засгийн газрын 2005 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн 63 дугаар тогтоолын 1 дүгээр зүйлийн “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв” гэснийг “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн” гэж, мөн тогтоолын 2, 3 дугаар зүйлийн “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвд” гэснийг “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд” гэж, мөн тогтоолын 4 дүгээр зүйлийн “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн” гэснийг “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн” гэж, “Шүүхийн шинжилгээний алба байгуулах тухай” Засгийн газрын 2007 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 270 дугаар тогтоолын 1, 4 дүгээр зүйлийн “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төвийн” гэснийг “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн” гэж тус тус өөрчилсүгэй.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                                    С.БАЯР


Хууль зүй,дотоод хэргийн сайд                                                                                                 Ц.НЯМДОРЖ