Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ БОЛОН ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журамд)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛ БОЛОН ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журамд)


2010 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 65Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. "Төрийн албан хаагчид болон иргэдийг орон сууцаар хангах арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2009 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 321 дүгээр тогтоолын 2 дугаар зүйлийн "арилжааны банкны зээлийн барьцаанд байгаа орон сууцыг м2 талбайн үнийг 650.0 (зургаан зуун тавин) мянган төгрөгөөс хямд байх (нийслэлд) зарчим баримтлан" гэснийг "орон сууцыг" гэж өөрчилсүгэй.


2. " Журам батлах тухай" Засгийн газрын 2009 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 368 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам"-ын 2.1-д "арилжааны банкны зээлийн барьцаанд байгаа" гэснийг "ашиглалтад орсон шинэ" гэж, 5.1-д "арилжааны банкны зээлийн барьцаанд байгаа" гэснийг "ашиглалтад орсон" гэж тус тус өөрчлөн, мөн журмын 5.3 дахь хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                      С.БАТБОЛД


Зам,тээвэр,барилга,хот 


    байгуулалтын сайд                                                     Х.БАТТУЛГА