Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗРЫН УДИРДЛАГА, ЦАЛИНГИЙН САН, ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

УЛСЫН ИРГЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ГАЗРЫН УДИРДЛАГА, ЦАЛИНГИЙН САН, ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫН ТУХАЙ


1994 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 30Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1.Улсын иргэний хамгаалалтын удирдлагын орон тоог дарга 1, дэд дарга бөгөөд улсын иргэний хамгаалалтын штабын дарга 1 байхаар тогтоосугай.


2.Улсын иргэний хамгаалаллтын газрын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тоо, зардлын төсвийн хязгаар, төв аппаратын цалингийн санг баталж мөрдүүлэхийг Батлан хамгаалахын сайд Ш.Жадамбад даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.ЖАСРАЙ


Батлан хамгаалахын сайд Ш.ЖАДАМБА