Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 261 .1. 3-т заасан мөнгөн тусламжийг 2001 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс хойш 5 жил ажиллаж байгаа их эмч, бага эмч, сувилагчид олгоно.

/Энэ зүйлд 2007 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон/

Хэвлэх

2 дугаар зүйл.

Энэ хуулийг Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                               Ц.НЯМДОРЖ