Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

УЛСЫН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖААС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2011 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд заасны дагуу “Иргэний цахим үнэмлэх олгох бэлтгэл ажлыг хангах”, “Иргэний цахим үнэмлэхийг үе шаттайгаар олгох” арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын иргэнийг Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3.1-д заасан тэмдэгтийн хураамжаас нэг удаа чөлөөлсүгэй.

2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2012 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ДЭМБЭРЭЛ