Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, БАЙЦААГЧ НАРЫН АЖЛЫН НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ (ЗАХИРАМЖ)

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, БАЙЦААГЧ НАРЫН АЖЛЫН НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ


1992 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 43 Монгол улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


Цагдаагийн байгууллагын сум, хороо хэсгийн төлөөлөгч, байцаагч нарыг албан ажлаа явуулахад нь шаардагдах ажлын байр, тээврийн хэрэгслээр хангах, цахилгаан, дулааны зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх, хойшлуулшгүй ажилд хэрэглэх шатахууны лимит тогтоож олгох, хариуцсан дэвсгэрт нь байр, сууцаар хангах арга хэмжээ авахыг аймаг, Дархан, Эрдэнэт, Чойр хот, Улаанбаатар хотын дүүрэг, сум, хорооны Ардын Хурлын гүйцэтгэх захиргаадад даалгасугай.


Монгол Улсын Засгийн газрын тэргүүн шадар сайд Д.ГАНБОЛД


Монгол улсын Засгийн газрын шадар сайд Д.ДОРЛИГЖАВ