Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЦӨЛЖИЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ


2010 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 90Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 1 дүгээр, “Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх I үе шатны төлөвлөгөө (2010-2015 он)”-г 2 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.


2. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, салбар дундын зохицуулалт хийх үүрэг бүхий Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталж, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүх, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд Т.Бадамжунай нарт үүрэг болгосугай.


3. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Л.Гансүх, Сангийн сайд С.Баярцогт, холбогдох сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгах нь:


а/ хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээ болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, төсөвт тусган санхүүжүүлж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авсугай;


б/ хөтөлбөрийн зарим арга хэмжээг олон улсын байгууллагын зээл, тусламж, гадаад оронтой тогтоосон хоёр болон олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулсугай.


4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлах тухай” Засгийн газрын 2003 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 141 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              С.БАТБОЛД


Байгаль орчин,аялал жуулчлалын сайд                       Л.ГАНСҮХ