Хэвлэх DOC Татаж авах
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хүүхдийн эрхийн нийтлэг)

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ (Хүүхдийн эрхийн нийтлэг)


2012 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 15Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:


1. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах хууль тогтоомжийн биелэлтийг хянах зорилгоор хүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур үзүүлэлтийг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. Шалгуур үзүүлэлтийн мэдээллийг жил бүрийн I улиралд багтаан мэдээллийн нэгдсэн санд төвлөрүүлж, харьцуулсан дүн шинжилгээ хийж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.


3. Шалгуур үзүүлэлтийн тодорхойлолт, тооцох аргачлалыг баталж, уг үзүүлэлтийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн дүнг жил бүрийн II улиралд багтаан Засгийн газарт танилцуулж байхыг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболдод даалгасугай.


Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                С.БАТБОЛД


Монгол Улсын Шадар сайд                                  М.ЭНХБОЛД