Хэвлэх DOC Татаж авах
Галт зэвсгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Галт зэвсгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай


2001 оны 4 дүгээрсарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар  хот 


Дугаар 41Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 12 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Галт зэвсгийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай:


1/ Галт зэвсгийн тухай хуулийн 18.1-д заасан тооллогыг 2001 оны хувьд гуравдугаар улиралд багтаан явуулах;


2/ иргэн, хуулийн этгээдийн цуглуулга, музейн үзмэрт хадгалагдаж байгаа байлдааны зориулалттай галт зэвсгийг хөнөөх чадваргүй болгох, эсхүл нөхөн төлбөртэйгээр хураан авах;


3/ галт зэвсгийг нөхөн төлбөртэйгээр хураан авахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг улсын төвлөрсөн төсөвт тусгаж батлуулах;


4/ иргэдийн өмчлөлд байгаа бэлэг дурсгалын гар бууг өмчлөгч нь хураалгахгүй гэж үзсэн тохиолдолд цуглуулгын зориулалттай гэж үзэн хөнөөх чадваргүй болгох.


ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ