Хэвлэх DOC Татаж авах
ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ГИШҮҮНЭЭР ЭЛССЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ГИШҮҮНЭЭР ЭЛССЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1996 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 71Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Дэлхийн худалдааны байгууллагад гишүүнээр элссэнтэй холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээ авахыг Засгийн газар /М.Энхсайхан/-т даалгасугай.


1/ Монгол Улсын хууль тогтоомжийг Дэлхийн худалдааны байгууллагын Олон талт худалдааны хэлэлцээрүүдэд нийцүүлэн энэ онд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;


2/ Уругвайн үе шатны хэлэлцээний төгсгөлийн баримт бичгийг олон улсын худалдааны байгууллагуудтай хамтран сурталчлах, яам, газруудын ажилтнуудад зориулж сургалт зохион байгуулах;


3/ Дэлхийн худалдааны байгууллагын Олон талт худалдааны хэлэлцээрүүдийн орчуулгыг хянаж эмхтгэл болгон хэвлэх ажилд зориулан хөрөнгийн эх үүсвэр гаргах;


4/ Дэлхийн худалдааны байгууллагын Олон талт худалдааны хэлэлцээрүүдийг хариуцан хэрэгжүүлэх, тэдгээрт заасан мэдээ, мэдээллийг тогтмол гаргаж байх;


5/Дэлхийн худалдааны байгууллагад гишүүнээр элссэнтэй холбогдуулан хяналт, зохицуулалтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Гадаад харилцааны яамны орон тоо, зохион байгуулалтад холбогох өөрчлөлт оруулах.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ