Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам /

/Энэ тогтоолыг Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 67 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр заасан/

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2001 оны  10 дугаар                                                                                            Улаанбаатар

сарын 25-ны өдөр                                   Дугаар  74                                                хот

 

Журам батлах тухай

 

            Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, мөн зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

            1. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

            2. Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнд төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 2002 оноос эхлэн Үндсэн хуулийн цэцийн жил бүрийн төсөвт тусган олгож байхаар тогтоосугай.

 

 

 

 

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              С.ТӨМӨР-ОЧИР