Хэвлэх DOC Татаж авах
Ж.БАТМӨНХ АГСНЫ АР ГЭРИЙН АХУЙ ХАНГАМЖИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ж.БАТМӨНХ АГСНЫ АР ГЭРИЙН АХУЙ ХАНГАМЖИЙН ТУХАЙ


1998 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 11



Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын төрийн тэргүүн агсан Ж.Батмөнхийн эхнэр Авирмэдийн Дариймаад дараахь тэтгэмж, тусламж олгохоор тогтоосугай:


1/ахуй хангамжид нь зориулж өөрийнх нь амьдарч байгаа орон сууцны хөлс /халаалт, ус, СӨХ, кабель гм/, цахилгааны болон гэрийн утасны нийт төлбөрийг төрөөс олгох;


2/сар тутам сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 4 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний тэтгэмж олгох;


3/ биеийн эрүүл мэндийн байдлыг нь харгалзан үзэж 5 сая /таван сая/ төгрөгийн нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох.


/Дээрх 1 дэх хэсгийг 2006 оны 04 дүгээр сарын 20-ний өдрийн тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/


2.Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан арга хэмжээг санхүүжүүлэх зардлыг төсвийн зохих хэсгээс жил бүр гаргаж байхыг Засгийн газар /М.Энхсайхан/-т даалгасугай.


3.Энэ тогтоолыг 1998 оны 2 дугаар сарын 1-нээс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ