Хэвлэх DOC Татаж авах
КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


1999 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 39Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын хүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллогыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


Комиссын дарга:


1/ Монгол Улсын Ерөнхий сайд


Комиссын орлогч дарга:


2/ Үндэсний статистикийн газрын дарга


Гишүүд:


З/ Батлан хамгаалахын сайд


4/ Гадаад харилцааны сайд


5/ Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд


6/ Сангийн сайд


7/ Хууль зүйн сайд


8/ Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайд


Нарийн бичгийн дарга:


9/ Үндэсний статистикийн газрын дэд дарга


2.Хүн ам, орон сууцны 2000 оны тооллогыг тогтоосон хугацаанд нь чанартай явуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг комисс /Ж.Наранцацралт/-т даалгасугай.


З.Энэ тогтоолыг 1999 оны 6 дугаар сарын 1О-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ