Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

ТОГТООЛ

 

1995 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 8-ны өдөр                                                                                                            Дугаар 230                                                                                                                         хот

 

 

ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Дээд шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн зарим зүйл, заалтыг тайларлах тухай Монгол Улсын Дээд шүүхийн 1994 оны 207 дугаар тогтоолын 2-ын 14 дүгээр зүйлийн "электроникийн салбарт аж ахуйн болон үйлдвэрлэл, технологийн зориулалттай төрөл бүрийн электрон багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн эд ангийг үйлдвэрлэх, угсрах", гэсний дараа …хөдөлгөөнт холбооны сүлжээ байгуулах ашиглалт, үйлчилгээ явуулах салбар гэж нэмсүгэй.

 

 

                                    ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                          Д.ДЭМБЭРЭЛЦЭРЭН

 

                                              ШҮҮГЧ                       Д.ДАНЗАНДОРЖ