Хэвлэх DOC Татаж авах
Монгол Улсын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Монгол Улсын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай


2010 оны 06 сарын 24 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 33Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.5 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэлийн орлогыг 1,431,875.4 /нэг их наяд, дөрвөн зуун гучин нэгэн тэрбум, найман зуун далан таван сая, дөрвөн зуун мянга/ сая төгрөгөөр, зарлагыг 1,746,616.9 /нэг их наяд, долоон зуун дөчин зургаан тэрбум, зургаан зуун арван зургаан сая, есөн зуун мянга/ сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ