Хэвлэх DOC Татаж авах
МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ДЭГ ЖУРАМ ХАНГАХ ТАЛААР ТӨРӨӨС ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

МОНГОЛ УЛСАД НИЙГМИЙН ДЭГ ЖУРАМ ХАНГАХ ТАЛААР ТӨРӨӨС ЯВУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 32Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хянан хэлэлцээд Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын Их Хурлын 1992 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдрийн 29 дүгээр тогтоолоор баталсан "Монгол Улсад нийгмийн дэг журам


хангах талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл"-ийн "Хоёр" дахь хэсгийн долдугаар заалтын "хүчирхийлэлтэй" гэсний дараа "болон согтуурах явдалтай" гэж нэмсүгэй.


2.Мөн хэсгийн арван нэгдүгээр заалтыг хоёр тусдаа заалт болгон дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:


"-Гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцэх талаар олон нийтийн байгууллага, иргэдээс гаргасан санал, хийж байгаа ажлыг төр дэмжин тусална.


-Үндэсний уламжлалт соёл, хүмүүнлэг ёс заншлыг сэргээх нь нийтийн дэг журам хангах төрийн бодлогын нэг үндсэн чиглэл байх болно".


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ