Хэвлэх DOC Татаж авах
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2001 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 100Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Дараахь ажлуудыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай:


1/Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй уялдуулан Аудитын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг өөрчлөн шинэчлэх, Санхүүгийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг боловсруулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;


2/Монгол Улсад мөрдөх Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартад нийцсэн үндэсний стандартыг холбогдох дүрэм, журам, зааврын хамт 2002 оны эхний улиралд багтаан боловсруулан, баталж, мөрдүүлж эхлэх;


3/2002 оныг улсын хэмжээнд "Бүртгэлийн ажлыг сайжруулах жил" болгон тусгай хөтөлбөр боловсруулж ажиллах;


4/төсвийн болон төрийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийг шинэчилж, тусгайлсан хөтөлбөрийн дагуу санхүү, бүртгэлийн ажилтнуудыг давтан сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах;


5/нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, эдийн засгийн ажилтны улсын гуравдугаар зөвлөгөөнийг 2003 оны 2 дугаар улиралд багтаан зохион байгуулж, бүртгэл, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг авч хэлэлцэх.


2.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төсвийн байнгын хороо /Н.Баяртсайхан/-д даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР