Хэвлэх DOC Татаж авах
Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг батлах тухай


2001 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 81 Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг баталсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай:


1/ Нийгмийн эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах бодлогод тусгагдсан арга хэмжээг Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлэх;


2/ Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулж, 2002 оны II улиралд багтаан баталж хэрэгжүүлэх.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР