Хэвлэх DOC Татаж авах
НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХИЛИЙН ЦЭСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХИЛИЙН ЦЭСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ


1996 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 24Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :


1.Монгол Улсын Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг 1 дүгээр хавсралтын ёсоор, түүний дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг 2 дугаар хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.


2.Нийслэлийн хилийн цэсийг баталсантай холбогдуулан Төв аймгийн Алтанбулаг, Аргалант, Эрдэнэ, Сэргэлэн, Баяндэлгэр, Баян, Баянчандмань сумдын хилийн цэсийг шинэчлэн боловсруулж Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхийг Засгийн газарт даалгасугай.


3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1982 оны 131 дүгээр зарлигийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ