Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙГ МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

 

1993 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 27-ны өдөр                                                                                                           Дугаар 55                                                                                                                                  хот

 

 

ШҮҮХИЙГ МЭРГЭЖЛИЙН УДИРДЛАГААР

ХАНГАХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Дээд Шүүхээс ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын шүүхийг дор дурдсан журмаар мэргэжлийн удирдлагаар хангах журмыг хавсралтын дагуу баталсугай.

2.Энэхүү журмыг Улсын дээд шүүх, аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны шүүх доод шатны шүүхээ мэргэжлийн удирдлагаар хангах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ дагаж мөрдөхөөр тогтоосугай.

3.Бүх шатны ерөнхий шүүгч, шүүгчдээс энэ журамд заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад шүүхийн ажлыг шалгах туслах ажлын хамт хянан шалгаж байхыг бүх шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчдэд даалгасугай.

 

 

 

                                    ЕРӨНХИЙ ШҮҮГЧ                                      Д.ДЭМБЭРЭЛЦЭРЭН