Хэвлэх DOC Татаж авах
Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай


2009 оны 06 сарын 04 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 39Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.“Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2.Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого баталсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /С.Баяр/-т даалгасугай:


1/төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын эхний үе шат /2009-2015 он/-нд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2009 оны 2 дугаар улиралд багтаан батлан, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;


2/төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын зорилт, төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээг Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, улсын төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлэх.


3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хороо /Б.Батбаяр/-нд үүрэг болгосугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ