Хэвлэх DOC Татаж авах
ШҮҮХИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТОГТООЛ

 

1990 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                                                              Улаанбаатар

сарын 24-ний өдөр                                                                                                            Дугаар 89                                                                                                                            хот

 

 

ШҮҮХИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН

ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

БНМАУ-ын Дээд шүүхийн Бүгд хурлаас ТОГТООХ нь:

1.БНМАУ-ын шүүхийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн үндсэн чиглэлийг хавсралтын дагуу баталсугай.

2.Энэхүү үндсэн чиглэлийг удирдлага болгон хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг БНМАУ-ын Дээд шүүхийн коллегиуд , аймаг, хотын тусгай шүүхийн дарга нарт даалгасугай.

3.БНМАУ-ын шүүхийн өөрчлөлт,шинэчлэлийн үндсэн чиглэлийг амьдралд хэрэгжүүлэн шүүхийн засаглал тогтоох, хууль цаазат төрийг төлөвшүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулан ажиллахыг нийт шүүгчид, шүүхийн бүх ажилтнуудад уриалсугай.

4.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан БНМАУ-ын Дээд шүүхийн тэргүүлэгчдийн 1990 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаар баталсан ”Шүүхийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг өөрчлөн шинэчлэх чиг баримтлал”-ыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

                                    ДАРГА                                                           Д.ДЭМБЭРЭЛЦЭРЭН

                                                                                                                БҮГД ХУРЛЫН НАРИЙН

                                                                                                                БИЧГИЙН ДАРГА                                       Н.ТӨРБАТ

                                                                                                                                                                                        Ц.ШАРАВДОРЖ