Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2002 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2002 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2004 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 01Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Yндэсний хөтөлбөр, Yндэсний Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай Улсын Их Хурлын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтад дор дурдсан нэмэлт, өөрчлөлт оруулсугай:


1.Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулж, хяналт тавих Yндэсний Зөвлөлийн гишүүнд "Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд" гэж нэмсүгэй.


2."Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга: -Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга" гэснийг "Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга орон тооны байна" гэж өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ