Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1998 ОНЫ 59 ДҮГЭЭР ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1998 ОНЫ 59 ДҮГЭЭР ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 77Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Хууль батлагдсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 59 дүгээр тогтоолын 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтын "1998" гэснийг "2001", 2 дахь заалтын "1999" гэснийг "2002", З дахь заалтын "1999 оны нэгдүгээр улиралд" гэснийг "2001 онд" гэж тус тус өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР