Хэвлэх DOC Татаж авах
ХОТ, ТОСГОНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХОТ, ТОСГОНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1994 оны 1 дүгээр сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 4Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасугай:


1)хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийг Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нийцүүлэх;


2)хотын зэрэглэл, хот, тосгоны захирагчийн ажлын албаны бүтэц, орон тооны хязгаарыг нэгбүрчлэн буюу нэг маягаар тогтоох асуудлыг 1994 оны 3 дугаар сард багтаан шийдвэрлэх;


3) /УИХ-ын 1994 оны 59 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон./


2.Хот, тосгоны захирагчийн сонгууль явуулах, огцруулах тухай журмыг боловсруулж 1994 оны 3 дугаар сарын 1-ний дотор Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхийг Хурал, захиргааны болон Хууль зүйн байнгын хороонд даалгасугай.


3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хурал, захиргааны байнгын хороонд даалгасугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ