Хэвлэх DOC Татаж авах
АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / Ойн түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох / /БОНХС-ын 2013 оны А-250-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/БОНХС-ын 2013 оны А-250-р тушаалаар хүчингүй болсон/

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / Ойн түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох /


1997 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 68Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг, Ой, хээрийн түймрийн хохирлыг тооцох журмын.2 дугаар зүйлийн 15 дахь хэсгийн заалтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:


1. "Ойн түймрийн шаталтын зэрэглэлийг тогтоох аргачлал"-ыг


хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Энэ аргачлалыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг,


нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгасугай.                                      


                                                          САЙД                                Ц. АДЬЯАСҮРЭН


                                      2003 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2304 дугаарт бүртгэсэн.