Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Хийн хангамжийн угсралт БНбД 42-01-04/

МОНГОЛ УЛСЫН

ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2004 оны 9 дүгээр сарын 17-ны өдөр                                                                    Дугаар 182                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 6.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Барилгын норм ба дүрэм “Хийн хангамжийн угсралт” БНбД 42-01-04-ийг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталж 2004 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан “Норм дүрэм батлах тухай” Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 343 дугаар тушаалаар мөрдөгдөж байсан “Строительные нормы и правила газоснабжение СНиП 3.05.02-88”-ыг дээрх нормыг мөрдөх өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

САЙД                             Б.ЖИГЖИД

2004 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2491 дүгээрт бүртгэсэн