Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт/

МОНГОЛ УЛСЫН

ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт/

 

2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр                                                               Дугаар 418                                                                                                           Улаанбаатар хот

 

“Монгол улсын Засгийн газрын тухай" хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, "Барилгын тухай" хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 Зам Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын Яамны Шинжлэх Ухаан Технологийн Зөвлөлийн 2009 оны 08 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл, 2010 оны 03 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1."Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөлт"/БНбД 31-01-10/-ыг -ыг нэгдүгээр хавсралтаар, "Авто зогсоол" /БНбД 21-05-10/-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж, 2011 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол улсын Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 190 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Орон сууцны барилгын зураг төсөл төлөвлөх норм ба дүрэм" /БНбД 31-01-01/-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

З.Барилгын норм ба дүрмүүдийг бүртгэн авч, хэвлэн олшруулж, зураг төсөлд тусган мөрдүүлэхийг Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар /Б.Баярсайхан/-т үүрэг болгосугай.

4.Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн бодлогын газар /Б.Баасан/-д үүрэг болгосугай.

 

САЙД                                                                 Х.БАТТУЛГА

 

Улсын бүртгэлд 2011 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 3295 дугаарт бүртгэсэн