Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ Усны тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын төсвийн жишиг норм” /БНбД81-91-11/

МОНГОЛ УЛСЫН

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2011 оны 5 дугаар сарын 02 -ны өдөр                                                                 Дугаар 134                                                                                                        Улаанбаатар хот

 

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

“Барилгын тухай” хуулийн 6.1.2 дахь заалт, яамны Шинжлэх ухаан, технологийн зөвлөлийн 2011 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдааны 01 дүгээр тэмдэглэлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Усны тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын төсвийн жишиг норм” /БНбД81-91-11/-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.“Усны тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажлын төсвийн жишиг норм” /БНбД81-91-11/-ыг сурталчлах, хэвлэж, холбогдох байгууллагад хүргэж мөрдүүлэх, түүний хэрэгжилтийг хянах ажлыг зохион байгуулахыг Газрын харилцаа, барилга, геодизи, зураг зүйн газар /Ц.Ганхүү/-т даалгасугай.

 

САЙД                                                                     Х.БАТТУЛГА

Улсын бүртгэлд 2011 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3251 дүгээрт бүртгэв.