Хэвлэх DOC Татаж авах
БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Барилгын дулаан хамгаалалт

МОНГОЛ УЛСЫН

ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2009 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр                                                                  Дугаар 314                                                                                                          Улаанбааар хот

 

БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын "Барилгын тухай" хуулийн 6.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Барилгын зураг төсөл зохиох, барилгын ажилд мөрдөх барилгын норм ба дүрэм "Барилгын дулаан хамгаалалт" БНбД 23-02-09-ыг нэгдүгээр хавсралтаар, "Үйлдвэрийн барилга" БНбД 31-11-09-ыг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталж 2009 оны 12 дугаар сарын 01 -ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлсүгэй.

2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Норм, дүрэм батлах тухай" Барилга, хот байгуулалтын сайдын 1992 оны 46 дугаар тушаалаар мөрдөж байсан барилгын норм ба дүрэм "Барилгын дулаан техник" БНбД II-3-92 /БНбД 2.01.03-92/, "Барилга, байгууламжийн дулаан алдалтыг багасгах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1997 оны 87 дугаар тушаалаар мөрдөж байсан барилгын норм ба дүрэм "Барилгын дулаан техник" БНбД 2.01.03-92-ын 1.2, 2.1, 2.2, 2.17 дугаар зүйлүүдэд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт, "Нормативын баримт бичиг батлах тухай" Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 2003 оны 152 дугаар тушаалаар мөрдөж байсан барилгын норм ба дүрэм "Барилгын дулаан техник /нэмэлт, өөрчлөлт/" БНбД2.01.03-92/2003, "Барилгын салбарт мөрдөх техникийн баримт батлах тухай" Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1998 оны 23 дугаар тушаалаар мөрдөж байсан барилгын норм ба дүрэм "Производственные здания промышленных предприятий" СНиП 2.09.02-85*-ыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.

3.Шинээр батлагдсан барилгын норм ба дүрмийг хэвлэн олшруулж зураг теслийн болон барилгын ажил гүйцэтгэгч байгууллагуудад мөрдүүлэхийг Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газар /Ш.Батсүх/-т даалгасугай.

4.Энэ тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, орон сууц, нийтийн аж ахуйн бодлогын газар /Б.Баасан/-д даалгасугай.

 

 

САЙД                                                       Х.БАТТУЛГА

Улсын бүртгэлд 2009 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 3100 дугаарт бүртгэсэн