Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗТХС-ын 2018 оны 273-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/ЗТХС-ын 2018 оны 273-р тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мөрдөх "ИНД-67 “Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ” дүрэм/


2002 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 26Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 7.1.8 дахь заалт, Дэд бүтцийн сайдын зөвлөлийн 2001 оны 3 дугаар сарын 06-ны өдрийн 4 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаанд мөрдөх "ИНД-67 Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ" дүрмийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Батлагдсан дүрмийг 2002 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар /н.Дагва/-т даалгасугай.


                                                                              САЙД                                              Б.ЖИГЖИД


                                   2002 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1814 дугаарт бүртгэсэн