Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010 оны 112-т/

ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010 оны 112-т/


2010 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 417Монгол Улсын Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. "Дүрэм батлах тухай" Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2010  оны 112 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-121 "Агаарын  тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц"-ийн 121.511-ийн (в)-г "Нисгэгч нь  коммерийн нисгэгчийн үнэмлэх (СРЦ-тэй, мөн агаарт 1500-гаас цөөнгүй цаг ниссэн  бол энэ зүйлийн (а)-гийн 1-д заасныг үл харгалзан тийрэлтэт онгоцоор агаарын


хөлгийн даргаас бусад үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдож болно." гэж өөрчилсүгэй.


2. ИНД-121 "Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц"-д  оруулсан өөрчлөлтийг 2011 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.  3. ИНД-121 "Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа-багтаамж ихтэй онгоц"-д  оруулсан өөрчлөлтийг сурталчлан, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (С.Батмөнх)-түүрэг болгосугай.


САЙД Х.БАТТУЛГА


Улсын бүртгэлд 2011 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 3213 дугаарт бүртгэсэн