Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ИНД-139 Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ, ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ИНД-139 Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа/


2010 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 78Монгол Улсын Иргзний нисэхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7,1,8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. ИНД-139 "Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа"-г 1 дүгээр хавсралтаар, /ЗТХС-ын 2019 оны 187 дугаар тушаалаар 1-р хавсралт хүчингүй болсон/ ИНД-175 "Нисэхийн мздээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт"-ийг 2 дугаар хавсралтаар, ИНД-73 "Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай"-д орох нэмэлт, ИНД-92 "Аюултай ачаа тзэвэрлзх"-д орох нэмэлт, өөрчлөлтийг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.


2. Шинээр батлагдсан болон нэмэлт, өөрчлөлт орсон дүрмүүдийг 2010 оны 03 дугаар сарын 26 -ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй,


3. Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Дүрэм батлах тухай" Дэд бүтцийн сайдын 2001 оны 37.7 дугаар тушаалаар баталсан ИНД-139 "Аэродром, гэрчилгэзжүүлэлт ба ашиглалт"-ыг, түүнд "Дүрзмд өөрчлөлт оруулах тухай" Дзд бүтцийн сайдын 2002 оны 268 дугаар тушаалаар орсон өөрчлелт болон "Дүрэм батлах, дүрэмд өерчлелт оруулах тухай" Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны ЦУ дүгэзр тушаалын хавсралтаар орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн хамт, "Дүрэм батлах, дүрэмд өерчлөлт оруулах тухай" Зам, тзэвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2007 оны 143 дугаар тушаалын хавсралтаар батласан ИНД-175 "Нисэхийн мздээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт"»ийг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай,


4. ИНД-73 "Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай", ИНД-92 "Аюултай ачаа тээвэрлзх"-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт болон ИНД-139 "Азродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа", ИНД-175 "Нисэхийн мздззллийн үйлчилгэзний байгууллага, гзрчилгээжүүлэлт"-ийг сурталчлан, сургалт зохион байгуулж, хзрэгжүүлэх арга хэмжэз авч ажиллахыг Иргзний нисэхийн ерөнхий газар (ПДаваа)-т үүрзг болгосугай.


САЙД Х.БАТТУЛГА


Улсын бүртгэлд 2010 оны 04 сарын 12-ны өдрийн 3126-рт бүртгэсэн