Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага – үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

 

2010 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдөр                                                                        Дугаар 75                                                                                            Улаанбаатар хот

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн

байгууллага-үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт/

 

Монгол Улсын Иргэний нисэхийн тухай хууль-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага-үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт-ийг хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.ИНД-171 Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага-үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт, ИНД-172 Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт дүрмүүдийг 2010 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.

3.Батлагдсан дүрмүүдийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Зам, тээврийн бодлогын газар /Б.Махбал/, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар /Г.Даваа/-т тус тус үүрэг болгосугай.

4.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Дүрэм батлах тухай Дэд бүтцийн сайдын 2002 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн 353 дугаар тушаалын 10 ба 11 дүгээр хавсралтыг 2010 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрөөс хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

САЙД                                                 Х.БАТТУЛГА

 

Улсын бүртгэлд 2010 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрийн 3122 дугаарт бүртгэсэн