Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /“Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нийтлэг дүрэм”/

МОНГОЛ УЛСЫН ҮЙЛДВЭР,

ХУДАЛДААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

 

2003 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдөр                                                                                                                                                                     Дугаар 98                                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар хот

 

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Монгол Улсын Засгийн газрын “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах Үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

 

1.“Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нийтлэг дүрэм”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нийтлэг дүрэм”-ийг ил аргаар ашигт малтмал олборлох ажил эрхэлж буй үйлдвэр, аж ахуйн нийт газруудад 2003 оны 6 дугаар сарын 1-ээс мөрдүүлэн, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ГЭББЗГ /Д.Ганбаатар/, АМХЭГ /Д.Жаргалсайхан/-т үүрэг болгосугай.

3. 1993 оны Геологи, эрдэс баялгийн сайдын зөвлөл /хуучин нэрээр/-ийн хурлаар батлагдсан “Ашигт малтмалыг ил аргаар олборлоход мөрдөх аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм”-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

САЙД                                                                                                                                          Ч.ГАНЗОРИГ

 

 

Улсын нэгдсэн бүртгэлд 2003 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2327 дугаарт бүртгэсэн.