Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Троллейбусны техник ашиглалтын дүрэм/

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД,

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

 

1999 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                                Дугаар 89,/А/55                                                                                          Улаанбаатар хот

 

 

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Троллейбусны техник ашиглалтын дүрэм/

 

1.Троллейбусны техник ашиглалтын дүрмийг хавсралтын дагуу баталсугай.

2.Троллейбусны техник ашиглалтын дүрмийг мөрдөж хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээг авч ажиллахыг Нийслэлийн тээвэр зохицуулалтын газар

/н.Нямдаваа/, Цахилгаан тээврийн компани /н.Нэргүй/-д даалгасугай.

3.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан "Троллейбусны үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Улаанбаатар хотын АДХ-ын гүйцэтгэх захиргаа, БНМАУ-ын Тээврийн яамны 1987 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн 284/326 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

                                                      ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙД                                                                  Г.БАТХҮҮ

                                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                                  М.ЭНХБОЛД

 

 

1999 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1392 дугаарт бүртгэсэн.