Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2009 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 77Монгол Улсын “Барилгын тухай” хуулийн 6.1.2-д заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх дүрэм” /БНбД 11-04-99/-ийн 2.1 дэх “Барилга байгууламжийн бүх хийц, хэсгийн чанарыг шалгаж үнэлэлт өгөх” гэснийг “Зохиогч барилга байгууламжийн үндсэн ажилд хэрэглэсэн материал, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг итгэмжлэгдсэн лабораторид нууцлагдсан дугаар бүхий дээжийг өгч тодорхойлуулан дүгнэлт гаргаж, хяналт тавина” гэж өөрчлөн найруулсугай.


2. Тушаалын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Газрын харилцаа, барилга, геодези, зураг зүйн газарт даалгасугай.


                          САЙД                              Х.БАТТУЛГА 


Улсын бүртгэлд 2009 оны 03 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3006 дугаарт бүртгэсэн.