Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2008 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 90Монгол Улсын Иргэний нисэхийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. ИНД-43 "Техник .үйлчилгээний ерөнхий дүрэм", ИНД-91 "Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм"-д оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг хавсралтаар баталсугай.


2. ИНД-43 "Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм", ИНД-91 "Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм"-д оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.


3. Дүрмүүдэд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (С.Батмөнх)-т үүрэг болгосугай.


                             САЙД             Р.РАШ


                         Улсын бүртгэлд 2009 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 3030 дугаарт бүртгэсэн