Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

/ЗТХС-ын 2018 оны 264 дүгээр тушаалаар хүчингүй болгосон/

ЗАМ, ТЭЭВЭР, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2008 оны 4 дүгээр сарын 4-ний өдөр             Дугаар 63             Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар, “Төмөр замын дохиоллын журам”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журам”-ыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Батлагдсан дүрэм, журмуудыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар /Д.Ганболд/-т үүрэг болгосугай.

 

                                                                   САЙД                                                         Р.РАШ

 

Улсын бүртгэлийн 2008 оны 4 сарын 11-ний 2897 дугаарт бүртгэсэн.