Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗТБХБС-ын 2010 оны 111-р тушаалд/

ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗТБХБС-ын 2010 оны 111-р тушаалд/


2011 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 278Монгол Улсын "Засгийн газрын тухай" хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, "Иргэний нисэхийн тухай" хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.8 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:


1."Дүрэм батлах тухай" Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2010 оны 111 дугаар тушаалын 9 дүгээр хавсралтаар баталсан ИНД-75 "Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт", "Дүрэм батлах тухай" Зам, тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2010 оны 112 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан ИНД-91 "Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм", "Дүрэм батлах тухай" Дэд бүтцийн Сайдын 2002 оны 261 дүгээр тушаалын 6 дугаар хавсралтаар баталсан ИНД-108 "Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр" дүрмүүдэд орох өөрчлөлтийг хавсралтаар тус тус баталсугай.


2.Өөрчлөлт орсон дүрмүүдийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.


З.ИНД-75 "Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт", ИНД-91 "Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм", ИНД-108 "Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр" дүрмүүдэд орсон өөрчлөлттэй холбогдуулан зохих сургалтыг зохион байгуулж, дүрмийн өөрчлөлтийг сурталчлан, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Иргэний нисэхийн ерөнхий газар (С.Батмөнх)-т үүрэг болгосугай.


САЙД Х.БАТТУЛГА


Улсын бүртгэлд 2011 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 3279 дугаарт бүртгэсэн