Хэвлэх DOC Татаж авах
ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 91-р тушаалаар хүчингүй болсон/

/Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 91-р тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Иргэний агаарын хөлгөөр тээвэр хийх дүрэм/


1998 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 159Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын зөвлөлийн 1998 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн 5 дугаар хуралдааны шийдвэрийг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Иргэний агаарын хөлгөөр тээвэр хийх дүрмийг хавсралтаар баталсугай.


2. Энэхүү дүрмийг 1998 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдүүлэхийг Иргэний агаарын тээврийг удирдах газар /н.Дагва/-т даалгасугай.


3. Энэ дүрэм гарсантай холбогдуулж Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1994 оны 08-р сарын 02-ны өдрийн 206 тоот тушаалаар батлагдсан "Монгол улсын агаарын зайд зорчигч, тээш, ачаа тээвэрлэх дүрэм"—ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


                                                                              САЙД                                                        С.ЗОРИГ


                                            1998 оны 09 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1345 дугаарт бүртгэгдсэн.


 

 

/ДБС-ын 2002.12.20-ны 353-р тушаалаар орсон өөрчлөлтийг тусгав/