Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 1999 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар А/189"Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай" хуулийн 5 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсгийн 6-д заасныг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ :


1. "Үслэг ангийн аж ахуйд мөрдөх мал эмнэлэг-ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нийтлэг журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Мал эмнэлгийн асуудал эрхэлсэн Шинжлэх ухаан техникийн зөвлөлийн 1979 оны 11 дүгээр сарын хурлаар баталсан "Үслэг ангийн аж ахуй, фирмийн мал эмнэлэг-ариун цэврийн дүрэм"-ийг хүчингүй болсонд тооцсугай.


3. Энэхүү журмыг 1999 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.


                                                                                             САЙД                        Ч.СОДНОМЦЭРЭН


                                                      2000 оны 2 дугаар сарын 01-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1534 дүгээрт бүртгэсэн