Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БОАЖС, СС-ын 2018 оны А/120/99-р хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсон/

/БОАЖС, СС-ын 2018 оны А/120/99-р хамтарсан тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх журам/


1999 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 62/62"Газрын тухай" хуулийн 55 дугаар зүйлийн 7 дугаар хэсэг, "Газрын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 1995 оны 143 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:


"Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа хийх ажлыг төлөвлөх, санхүүжүүлэх журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


                                                           БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД                                                       САНГИЙН САЙД


                                                                    С.МЭНДСАЙХАН                                                                Я.ОЧИРСҮХ


                                                                  2000 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1545 дугаарт бүртгэсэн.