Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Векселийг төлбөр тооцоонд хэрэглэх журам/

МОНГОЛ БАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Векселийг төлбөр тооцоонд хэрэглэх журам/


1998 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 153/180Төлбөр тооцооны шинэ хэрэгсэл нэвтрүүлэх зорилгоор Векселийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийг үндэслэн ТУШААХ НЬ:


1. "Векселийг төлбөр тооцоонд хэрэглэх журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Векселийг төлбөр тооцоонд хэрэглэхтэй холбогдуулан банкны болон аж ахуйн нэгжийн нягтлан бодох бүртгэлд зохих нэмэлт оруулахыг Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газар /н.Болдбаатар/, Хяналт шалгалтын газар /н.Лхагвасүрэн/, Сангийн яамны Бүртгэл магадалгааны хэлтэс /н.Батжаргал/-т даалгасугай.


3. Энэхүү тушаалын биелэлтэд тогтмол хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар ханган ажиллахыг Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газар /н.Болдбаатар/, Хяналт шалгалтын газар /н.Лхагвасүрэн/, Сангийн яамны Улсын санхүүгийн хянан байцаах газар /н.Энхтөр/-т тус тус үүрэг болгосугай.


                                   МОНГОЛ БАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ                                   САНГИЙН САЙД


                                                      Ж.ҮНЭНБАТ                                                                   П.ЦАГААН


                                                                       1998 оны 7 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын бүртгэлийн 1223 дугаарт бүртгэсэн.