Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад мөрдөх /

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЯАМНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад мөрдөх /


1996 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 36Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 27 зүйлийн 2-р заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1.Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт судалгаа шинжилгээний ажил явуулахад мөрдөх журмыг хавсралтаар баталсугай.


2.Энэ журмын биелэлтэнд хяналт тавьж, хэрэгжүүлэх ажил зохион байгуулахыг Дархан газар, байгалийн аялал жуулчлалын улсын алба (Д.Мягмарсүрэн/-д үүрэг болгосугай.


                                                                                  САЙД                                                    З.БАТЖАРГАЛ


                                                                 1997 оны 3-р сарын 26-ны улсын бүртгэлийн 968 дугаарт бүртгэсэн.