Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БОАЖС, СС-ын хамтарсан 2018 оны А/70/56 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

/БОАЖС, СС-ын хамтарсан 2018 оны А/70/56 тоот тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД, САНГИЙН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Ахуйн бохир ус хаях цооногийг доторлож ашиглах /


1995 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр


Улаанбаатархот


Дугаар 169/171Усны тухай Монгол улсын хуулийн 15 дугаар зүйлийн 5 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь;


1. "Ахуйн бохир ус хаях цооногийг доторлож ашиглах" журмыг хавсралт ёсоор баталсугай.


2. "Ахуйн бохир ус хаях цооногийг доторлож ашиглах" журмыг 1996 оны 1 дүгээр сард багтаан Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамгын газарт хүргэх ажлыг зохион байгуулахыг Байгалийн нөөцийн газар (Д. Мөнхбаатар)-т даалгасугай,


3. Журмын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг бүх шатны байгаль орчны болон эрүүл ахуй, халдвар судлалын хяналтын байгууллагуудад үүрэг болгосугай.


                                       БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙД                                       Ц. АДЬЯАСҮРЭН


                                                 САНГИЙН САЙД                                                  Ч. УЛААН


                                               1996 оны 1-р сарын 27-ны өдрийн улсын бүртгэлийн 850 дугаарт бүртгэсэн.