Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх үзэсгэлэн, яармагийн болон загварын бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийх журам

ХУДАЛДАА ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД, ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх үзэсгэлэн, яармагийн болон загварын бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийх журам/


1992 оны 03 дугаар сарын 10-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 161/43Монгол улсын Аж ахуйн нэгжийн тухай хууль, "Гаалийн татварын тухай" Монгол улсын Бага хурлын 1991 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 45 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1."Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэх үзэсгэлэн, яармагийн болон загварын бараанд гаалийн хяналт шалгалт хийх журам"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай.


2.Энэ тушаал гарсантай холбогдуулан Монгол улсын Худалдаа, үйлдвэрийн сайд, Засгийн газрын дэргэдэх Улсын гаалийн ерөнхий газрын даргын 1991 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 238/53 тоот тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


3.Энэ тушаалыг 1992 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


Монго улсын худалдааүйлдвэрийн сайд      Монгол улсын засгийн газрын дэргэдэх улсын гаалийн ерөнхий газрын дарга


             С.Баярбаатар                                                                                                            Г.Сэсээр


                                           1992 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын бүртгэлийн 258 дугаарт бүртгэсэн