Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагаас банкны зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр барагдуулах замаар

МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, САНГИЙН САЙД, ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН XAMTAPCAH ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагаас банкны зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр барагдуулах замаар хуримтлуулсан хөрөнгийн тодорхой хувийг төвлөрүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам/


2000 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 19/04/12Засгийн газрын 1999 оны 203 дугаар тогтоолыг үндэслэн ТУШААХ нь:


"Шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагаас банкны зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр барагдуулах замаар хуримтлуулсан хөрөнгийн тодорхой хувийг төвлөрүүлэх, зарцуулах, тайлагнах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


                        МОНГОЛ БАНКНЫ                                  САНГИЙН САЙД                                                    ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД


                      ЕРӨНХИЙЛӨГЧ


                                Ж.ҮНЭНБАТ                                           Я.ОЧИРСҮХ                                                         ДАШ.ГАНБОЛД


                                                     2000 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1604 дугаарт бүртгэсэн.