Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм/, ЗТХС, ТЕГ-ын даргын хамтарсан 2021 оны А/71, А/55 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

ЗТХС, ТЕГ-ын даргын хамтарсан 2021 оны А/71, А/55 дугаар тушаалаар хүчингүй болсон.

ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД, ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм /


2010 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 130/190“Төмөр замын тээврийн тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. “Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.


2. Батлагдсан журмыг хэрэгжүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Төмөр замын газар /Т.Батболд /-т үүрэг болгосугай.


ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА ХОТ                                                                  ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН


БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД Х.БАТТУЛГА                                                                                             ДАРГА Р.БОЛД

Улсын бүртгэлд 2010 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 3149 дугаарт бүртгэсэн