Хэвлэх DOC Татаж авах
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /МСҮТ, шаталсан сургалттай коллеж/-д суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам/

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ТУШААЛ БСШУ-ны сайдын 2012 оны 05 сарын 29-ны өдрийн А/281 дүгээр тушаалаар хүчингүйд тооцсон.

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /МСҮТ, шаталсан сургалттай коллеж/-д суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журам/


2006 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 189Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


1. Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллага /МСҮТ, шаталсан сургалттай коллеж/-д суралцагч элсүүлэх үлгэрчилсэн журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2. Энэхүү журамд нийцүүлэн өөрийн сургуулийн элсэлтийн журмаа шинэчлэн баталж, мөрдүүлэхийг Мэргэжлийн боловсролын сургалтын


байгууллагын захирал нарт даалгасугай.


САЙД Ө.ЭНХТҮВШИН


Улсын бүртгэлд 2006 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2629 дүгээрт бүртгэсэн